Slotte og herregårde i omegnen

ovesholm.jpg (47938 bytes)

Ovesholm Slot

 

Ovesholms slott Slottet ligger vid en liten sjö på Nävlingeåsens sluttning mot Kristianstadsslätten Det stilrena slottet i fransk 1700-talsstil uppfördes 1792–1804 och hade ursprungligen två våningar, men1837 fick slottet en tredje våning. Det var Carl Adam Wrangel, landshövding i Kristianstad, som uppförde nuvarande slott. 1833 övergick slottet till kusinen greve Axel Hugo Raoul Hamilton och har sedan stannat kvar i den Hamiltonska släktens ägo. Greve Hamilton var en färgstark person som vid 70-års ålder ingick i äktenskap med en 22 årig parisiska. Bland det första bruden gjorde var att inreda ett katolskt kapell på slottet. Hon tog med sig sin religion och den har sedan stannat kvar hos en stor del av släkten. Ännu idag finns det katolska kapellet kvar. Den stora parken som är anlagd i engelsk stil är öppen för allmänheten

 

maltesholm.jpg (36766 bytes)

Maltesholm

Maltesholm Slottet är beläget 18 km sydväst om Kristianstad på Linderödsåsen. Godset tillhörde från början Vittskövle slott, som då innehades av släkten Brahe. 1635–38 uppförde Malte Juel Maltesholm slott som en renässansanläggning i tre våningar, omgiven av breda vallgravar, med sirade gavlar och trapptorn med spira och vindflöjel. Ännu större blev slottet under Malte Ramel som också kallades ”rike Ramel” och hans son Hans Ramel med smeknamnet ”Bygge-Hans”. Den senare ändrade slottets utseende på 1780-talet efter den tidens smak. En våning togs bort liksom tornspiran. Dessutom fick slottet valmat tak. Istället för vindbryggan anlades en stenbro över vallgraven. Se-dan 1933 ägs det av släkten Palmstierna. Parkanläggningen är öppen för allmänheten. Intressant är den 1,3 km långa och 12–20 m breda väg som leder upp till slottet. Vägen går under namnet ”höge väg”. Vägen är helt huggen i sten och byggdes mellan åren 1775–1824. ”Vore inte herreman galen, så hade fattigman ej bröd” lär ha myntats av detta vägbygge.

 

 

 

vittskoevle.jpg (26602 bytes)

Vittskövle

 

Vittskövle slott Slottet ligger söder om Kristianstad och är en av de bäst bevarad renässansborgarna i Norden. Det nuvarande slottet uppfördes 1553 av Jens Brahe och byggdes som en försvarsborg. Tinnarna på det nordvästra tornet kom till på 1700-talet då en brand hade förstört det ursprungliga. Detta torn är i romantisk stil. Efter att Skåne blev svenskt blev den danske ätten Barnekow introducerad på det svenska riddarhuset. 1666 ärvde sonen Kjell Christoffer Barnekow Vittskövle och han gifte sig 1691 med Margareta von Ascheberg. Kjell Christoffer dog i en duell 1700 och därefter övertog hans unga hustru styret och behöll det till sin död som blev 53 år senare. Margareta von Ascheberg är mer känd under namnet ”Aschebergskan på Vittskövle. Hon inrättade skolor och sjukhus och svarade för både socialvården och den andliga vården. Sedan 1837 har Vittskövle varit i släkten Stjernswärds ägo. Vid slottet finns en vacker trädgård och mot slottet leder allée från olika håll.

Der er åbent for besøgende.

En absolut anbefalesværdig tur .

Ikke langt fra Forsaker vattenfall.

 Her står Merete og indstiller sit kamera på Vittskövle.

En lille pige på Vittskövle med en stor kattekilling.
Sceneriet bliver nøje overvåget af moderen i døren.

Klik på billedet for fuld størrelse.

Mere om Vittskövle kan læses her.

backaskog.jpg (37411 bytes)

Bäckaskogs slott

Beläget ca 15 km nordöst om Kristianstad på näset mellan Oppmannasjön och Ivösjön. Slottet har en historia som sträcker sig från 1200-talet.
Då var Bäckaskog ett premonstratenserkloster. En del av munkarnas anläggning ingår i det nuvarande slottet, t ex vissa rester av kyrkan samt det gamla köket. Vid reformationen indrogs klostret 1537 till den danska staten. Under tiden 1584–1653 lät Henrik Ramel d.y. uppföra de nuvarande stora slotts-byggnaderna . Under tiden därefter fram till 1819 fungerade slottet som översteboställe. Då blev godset utarrenderat till den svenske kronprinsen Oscar, och när han blev kung övertog kronprins Karl arrendet. Kung Karl XV arrenderade Bäckaskog fram till sin död 1872 och upplevde många glada dagar där, han deltog ofta i allmogens fester. 1956 skildes jordbruket från slottet som utarrenderas och blev ett populärt turistmål. Slottet idag har hotell-och restaurangrörelse. Slottspark med kryddträdgård. Olika arrangemang anordnas på slottet alltefter säsong.

 

hovdala.jpg (33732 bytes)

Hovdala

 

Hovdala ligger söder om Hässleholm. Det finns omnämnt från början av 1100-talet men borgen uppfördes ursprungligen på 1300-talet. 1654 blev Jens Michelsen ägare till egendomen. Han var räntmästare till Christian IV men slöt sig 1658 till svenskarna. 1687 adlades han Ehrenborg. Under skån-ska kriget belägrades Hovdala av snapphanar och danska trupper och brän-des 1678 med undantag för porttornet, som man inte lyckades inta. Michelsen lät sedan återuppföra slottet ännu större och ståtligare än förut. Släkten Ehrenborg ägde Hovdala till 1944 då det övergick i svenska statens ägo. Slottet är föremål för en omfattande restaurering och de färdiga delarna är nu öppna för allmänheten . Här finns även ett vagnmuseum. Såväl konstutställningar som andra utställningar arrangeras på slottet.

karsholm.jpg (30909 bytes)

Karsholm


 

Karsholm slott är beläget vid Oppmannasjöns västra sida, ca en mil nordöst om Kristianstad. Slottet påbörjades av Claus Podebusk vid slutet av 1500- talet och blev färdigt under 1620-talet då Henrik Gyldenstierna var ägare. 1862 skedde en ombyggnad och det fick då sitt nuvarande utseende i Christian IV-stil. Släkten då var Stjernswärdarna. Redan under medeltiden fanns en sätesgård och namnet Karsholm uppträder första gången 1366. År 1869 sålde Stjernswärds arvingar Karsholm till den norske verksägaren Michael Treschow och godset har därefter stannat kvar i denna släkts ägo. Han byggde också den nya kyrkan i Österslöv, vartill Karsholms ägare hade patro-natsrätt från 1648 till 1922 då den avskaffades. Michael Treschow uppförde också de nuvarande ekonomibyggnaderna och påbörjade en inre restaurering och försköning av slottet.När man sänkte Oppmannasjön på 1870- och 80- talen anlades en park på den utökade slottsholmen.

raabeloev.jpg (32546 bytes)

Råbelöv

 

Råbelsövs slott ligger endast några kilometer norr om Kristianstad vid Råbelövssjön. Namnet går tillbaka till förhistorisk tid och tillhör en i Dan-mark vanlig ornamnsgrupp. I början av 1500-talet fanns här en sätesgård och ägaren då var riksrådet Claus Steensen Bille. 1637 byggde Christoffer Ulfeldt en ny sätesgård och av denna återstår endast ett långt tvåvåningshus i tegel. När Linné besökte gården på sin skånska resa 1749 blev han mycket imponerad av trädgården. År 1763 blev Råbelöv ett fidekomiss. Vid om- och till-byggnader under 1880- och 90-talen ändrades slottets exteriör. Det ursprungliga utseendet bevarades ändock. Strax norr om gården ligger en medeltidskyrka. Under en period fungerade den som spannmålsmagasin men restaurerades på 1920-talet och blev då åter kyrka.

trolleljungby.jpg (27803 bytes)

Trolle Ljungby


 

Slottet, som fram till 1830 hette Ljungby hör till Skånes mest praktfulla renässansbyggnader i den typiska Christian IV-stilen. Ljungbys historia går långt tillbaka i tiden. Under 1300- och 1400-talen var det sätesgård för ätten Bille. På 1460-talet förvärvades gården av den mäktige Jens Holgersen Ulf-stand samme man som lät bygga Glimmingehus. Genom gifte övergick Ljungby omsider till ätten Sparre. Grevinnan Ulrika Sparre var gift Trolle-Wachtmeister och deras gemensamme son Hans Gabriel blev den förste som innehade slottet under namnet Trolle- Ljungby. Godset är fortfarande i släk-ten Trolle-Wachtmeisters ägo. Trolle-Ljungbys märkligaste inventarie är Hornet och Pipan. Hornet har rika, förgyllda silverbeslag och i spetsen en silverkula med små knoppar. På kantringen finns en dekor med harar och hornblåsande män. Dekorationsstilen är gotisk . Pipan är av ben och troligen en gammal jaktpipa från senmedeltiden. Märkligt är att man kan blåsa i den från bägge ändarna. Sommartid är hornet och pipan utställda till beskådande i ett fönster inne på borggården.

wanaas.jpg (30364 bytes)

Wanås


 

Det är ett stort slott, där det äldsta delarna härstammar från 1400-talet, då godset, liksom Vittskövle, ägdes av släkten Brahe. Gården var känd redan på 1440-talet då under namnet Watnaas (Åsen vid vattnet). Under det nordiska sjuårskriget 1563–70 skövlades och brändes slottets huvudbyggnad av svenska trupper men återställdes av Claus Billes son landsdomaren Steen Bille, omkring 1556 och fick då troligen i stort sett det utseende som den har än i dag. Herrgårdsalléerna och den stora slottsdammen söder om huvud-byggnaden, liksom den engelska parken och orangeriet, anlades omkring 1800. 1801 tillträdde Carl Axel Wachtmeister af Johannishus godset. Denna släkt äger och brukar fortfarande Vanås. Vanås har under senare år nått ett världsrykte inom konstvärlden för de fantastiska skulpturutställningar som arrangeras i slottsparken och i en magasinsbyggnad under maj–sept.

 

Det grønne område er hele Kristianstad kommune. Kristianstad ligger mellem 3 og 7.

Hele brochuren om slotte og herregårde kan downloades i pdf format.